Remonty organów w kaplicy św. Anny

remont organów w kaplicy św. Anny

KOSZT RENOWACJI I REMONTU

OK 500 000,00 PLN

do listopada 2023 r. MUSIMY jeszcze zebrać ok 130 000,00 PLN

POMÓŻ W REMONCIE:

- możesz przekazać darowiznę lub ofiarę wpłacając na wydzielone konto

konto na rzecz remontu organów z kościoła Świętej Anny:
06 1240 1268 1111 0010 1470 9558

- możesz przekazać ofiarę bezpośrednio rektorowi kościoła

- możesz zostać patronem piszczałki lub zespołu piszczałek - regulamin poniżej

 

Patronat

nad renowacją i częściową rekonstrukcją organów
Otto Heinrichsdorffa z 1910 roku oraz renowacją prospektu organowego Andreasa Hildebrandta z 1710 roku

we franciszkańskim kościele Świętej Anny w Gdańsku

 

Informacje ogólne

 

§1.

Organizatorem Patronatu jest Klasztor Franciszkanów w Gdańsku.

 

§2.

Celem Patronatu jest zebranie funduszy na renowację i częściową rekonstrukcję organów Otto Heinrichsdorffa z 1910 roku oraz renowację prospektu organowego Andreasa Hildebrandta

z 1710 roku we franciszkańskim kościele Świętej Anny w Gdańsku. Jej zakończenie planowane jest w roku 2023.

 

§3.

Patronat polega na zaopiekowaniu się jedną lub kilkoma piszczałkami organowymi, a nawet całym głosem organowym. Patron składa darowiznę na sfinansowanie kosztów renowacji lub wytworzenia piszczałki bądź też grupy piszczałek, kosztów renowacji lub wytworzenia innych elementów instrumentu i prospektu oraz kosztów związanych z realizacją projektu.

 

§4.

Patronem może zostać osoba pełnoletnia (osoba pełnoletnia może też podjąć Patronat

w imieniu osoby niepełnoletniej) oraz podmioty prawne i gospodarcze, które wywiązały się
z obowiązków Patrona. W Patronacie mogą wziąć udział 702 osoby lub podmioty prawne
i gospodarcze.

 

§5.

1. Patronat rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 r.

2. Patronat planujemy zakończyć dnia 30 listopada 2023 r.

 

§7.

1. Elementy Patronatu to:

a. Tablica pamiątkowa w kościele Świętej Anny umieszczona na szafie organowej lub w jej pobliżu, na której sukcesywnie będą umieszczone nazwiska wszystkich Patronów Organów
w różnej wielkości, w zależności od kategorii piszczałek.

b. Księga Patronów – specjalne wydawnictwo książkowe wydane na zakończenie projektu,

które będzie zawierać listę wszystkich Darczyńców i Patronów, dokumentację prac,

informacje, zdjęcia, historię, oraz artykuły dotyczące projektu.

c. Certyfikat Patrona – dokument potwierdzający udział w akcji oraz konkretny przydział

piszczałki opatrzony podpisami i pieczęciami Organizatorów wręczany po wpłacie

darowizny.

d. Bezpłatny udział w specjalnym koncercie dla Patronów Piszczałek na zakończenie Projektu.

§8.

Obowiązki Patrona:

a. wpłata darowizny,

b. promocja Patronatu; promocja projektu renowacji i częściowej rekonstrukcji organów Otto Heinrichsdorffa z 1910 roku oraz renowacji prospektu organowego Andreasa Hildebrandta
z 1710 roku we franciszkańskim kościele Świętej Anny w Gdańsku wśród swoich znajomych.

 

§9.

Darowizny dzielą się na cztery kategorie, w zależności od rodzaju i wielkości piszczałki oraz  wysokości wpłaty:

– kategoria I – Piszczałki prospektowe – darowizny od 500 PLN

– kategoria II – Piszczałki największe – darowizny od 2500 PLN

– kategoria III – Piszczałki średniej wielkości – darowizny od  1000 PLN

– kategoria IV – Piszczałki najmniejsze – darowizny od 200 PLN

 

§10.

Przywileje Patrona:

– po wypełnieniu §8a Patron otrzymuje przywileje zgodnie klasyfikacją darowizn w §9:

– Nazwisko Patrona zostanie umieszczone na tablicy Patronów umieszczonej na szafie organowej lub w jej pobliżu w kościele Świętej Anny (wielkość tabliczki z nazwiskiem Patrona będzie uwzględniała wielkość darowizny).

– Patron otrzyma Certyfikat, na którym umieszczone będzie nazwisko i rodzaj donacji.

– Patron otrzyma na zakończenie projektu zaproszenie na specjalny zamknięty Koncert Patronów z udziałem zaproszonych gości, podczas którego użyte zostaną organy.

– Informacje o Patronach będą umieszczone w publikacji wydanej na zakończenie projektu.

- Można też pozostać Patronem anonimowym (wówczas dane osobowe Patrona pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatorów Patronatu).

 

§ 11

1. Sposoby wpłaty darowizny:

a. na wydzielone konto organowe Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Świętej Trójcy 4,

80-822 Gdańsk, nr konta PL 06124012681111001014709558,

b. bezpośrednio u rektora kościoła Świętej Trójcy lub wyznaczonego zakonnika.

 

§ 12

1. Rezygnacja i anonimowy udział w Patronacie.

  1. Każdy Patron ma prawo zrzec się poszczególnych lub wszystkich Przywilejów Patrona i pozostać anonimowym, potwierdzając swoją wolę w formie pisemnej do Organizatorów.
  2. Każdy Patron ma prawo do całkowitej rezygnacji z Przywilejów Patrona po uprzednim wyrażeniu swojej woli w formie pisemnej i przekazaniu jej Organizatorom.
  3. Organizatorzy mają prawo w uzasadnionym przypadku wykreślić Patrona z listy Patronów. Dzieje się to na wniosek rektora klasztoru Franciszkanów.
  4. W przypadku wykreślenia z listy Patronów darowizna zostanie zwrócona w wysokości

      w jakiej została wpłacona.

 

koszt całości projektu to ok. 500 tys. PLN

 

kontakt:

rektor kościoła Świętej Trójcy, o. Tomasz Jank OFMConv., tel. 606 231 933; tjank [AT] franciszkanie [DOT] pl

adres: – Klasztor Franciszkanów w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk

 

 

informacja wewnętrzna
dla Wiernych i Przyjaciół kościoła i klasztoru Świętej Trójcy w Gdańsku

Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika
Remonty organów w kaplicy św. Anny grafika